BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Selcuk KENDİRLİ, Muhammet ÇANKAYA
3.015 586

Abstract


Bu çalışmanın amacı, BİST Turizm Endeksinde yer alan işletmelerde 2010-2014 dönemindeki işletme sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Şirketlerin finansal yönetim kararlarında işletme sermayesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Finans yöneticileri şirketlerinde bulundurdukları işletme sermayesini en uygun düzeyde tutmanın yollarını aramaktadırlar. İşletme sermayesinin fazla tutulması ve atıl kalması durumunda karlılıktan taviz verilirken yine işletme sermayesinin düşük tutulması durumunda da borçlanma maliyetleri ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı işletme sermayesini dengede tutmak karlılık için büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışma kapsamında, BİST turizm Endeksinde Faaliyet gösteren işletmelerin çalışma sermayesi yönetimi nakit döngüsü ile ölçülmüştür. İşletmelerin karlılık durumu ise aktif karlılığı ile ölçülmüştür. Elde edilen regresyon analizi sonucuna göre, çalışma sermayesi yönetimi ile aktif karlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca işletmelerin aktif büyüklükleri ve kaldıraç oranları ile aktif karlılığı arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur.


Keywords


BİST Turizm Endeksi Şirketleri, İşletme Sermayesi, Karlılık

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18825/irem.58126

References


KAYNAKÇA

Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 40(2).

Albayrak, A. S. (2005). Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 105-126.

Albayrak, A. S., ve Akbulut, R. (2012). Kârlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 55-82.

Coşkun, E., ve Kök, D. (2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 11, 75-85.

Çoban, O., ve Özcan, C. C. (2013). Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1).

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407.

Ecer, F., ve Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.

http://utopyainsaat.com.tr/yatirimci/2/faaliyet-raporlari.html Erişim Tarihi: 23.03.2015

http://www.besfin.com/pro/1365012432-IsletmeSermayesiYonetimi.pdf Erişim Tarihi: 03.04.2015

http://www.borsaistanbul.com/datum/ilgili_dosyalar_tr/Sermaye_Piyasasi_Kanunu_6362_Sayili.pdf Erişim Tarihi: 16.04.2015

http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakkinda Erişim Tarihi: 16.04.2015

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu =0&SirketAraciKurumList=1021&bildirimtipi=0&secimler=#0 Erişim Tarihi: 22.03.2015

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1022&bildirimtipi=0&secimler=#1 Erişim Tarihi: 22.03.2015

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1092&bildirimtipi=0&secimler=#2 Erişim Tarihi: 23.03.2015

http://www.netturizm.com/new/yatirim.asp?item=24 Erişim Tarihi: 22.03.2015

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Asil Yayın Dağıtım.

Kandır, S., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, Y. B. (2008). Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelen¬mesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1): 211-237.

Karadeniz, E., ve İskenderoğlu, Ö. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 65-75.

Konak, F., ve Kendirli, S. (2014). Kurumsal Yönetişim Açısından İşletme Sermayesi Yönetimi ve İşletmelere Etkileri; Çorum Ölçeğinde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4).

Korkmaz, T. ve A. Ceylan (2012). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin Yayınları.

Mucuk, İ. (2008). Temel İşletme Bilgileri(Elektronik Sürüm). İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Şamiloğlu, F. ve Akgün A.İ, (2010). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, Bursa, Ekin Yayıncılık.

Şamiloğlu, F. ve Demirgüneş, K. (2008) “Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence From Turkey” The International Journal of App¬lied Economics and Finance, 2(1):44-50.

Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A. M., Sönmez, A. Y., ve Keskin, S. (2010). Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı/Use of Ridge and Principal Component Regression Analysis Methods in Multicollinearity. Journal of the Faculty of Agriculture, 41(1).

Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma Ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2): 162-171.

Yoon, E. ve Jang, S. (2005). The Effect of Financial Leverage on Profitability and Risk of Restaurant Firms, Journal of Hos¬pitality Financial Management, 13 (1): 1-18.